Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona internetowa Gabinetu Wspomagania Rozwoju „STONOGA” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zajęcia dla dzieci przejawiających trudności w nauce. Halina Spionek podkreśla konieczność wszechstronnego ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno- ruchowego. Od sprawności tych analizatorów zależy spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa i słuchowo-ruchowa, percepcja i pamięć ruchu, pamięć słuchowa, wzrokowa itd. Wszystkie te procesy odgrywają istotną rolę w opanowaniu umiejętności czytani i pisania.

Na spotkaniach:

  • ćwiczymy sprawność manualną,
  • usprawniamy pracę palców,
  • ćwiczymy graficznie,
  • usprawniamy spostrzeganie wzrokowe i orientację przestrzenną,
  • ćwiczymy rozpoznawanie i układanie obrazków wg instrukcji słownej,
  • usprawniamy analizę i syntezę słuchową, koordynację słuchowo-ruchową i słuchowo-wzrokową,
  • czytamy i piszemy sylaby i wyrazy

Terapię ZAWSZE poprzedza diagnoza terapeutyczna, którą rodzic otrzymuje na papierze.